IT Services and Solutions in Czech Republic | HCLTech

Overview

In 2020, the companies of Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. and HCLTech TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o. have undergone a merger. In the Czech Republic, we will proceed as HCLTech CZECH REPUBLIC s.r.o. and continue to provide IT services and solutions to our customers with the full experience of a large multinational corporation.

Operating in the Czech market since 2007, HCLTech has been assisting clients to advance their business with innovative, tailor-made solutions. These allow for greater flexibility, speed, efficiency, and general improvement to achieve higher production levels or service quality. HCLTech can cover virtually the entire segment of Information and Communication Technologies in the Czech Republic. From analyses, design, optimization to services focusing on mobile applications, integration of mobile and vehicle, production planning and administration, or Machine Vision and Augmented Reality.

With extensive know-how, we conform to the requirements of our customers. Furthermore, experience earned from worldwide operations empowers us to adapt our services to the required environment.

Our customers are companies of different sizes and industries. These include multinational corporations, and small or medium-sized national companies, primarily in the field of production.

O NÁS

V loňském roce došlo k fúzi SPOLEČNOSTÍ Hönigsberg & Düvel Datentechnik Czech s.r.o. a HCLTech TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o. a sloučené společnosti pokračují v České republice jako společnost HCLTech TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o. Nadále pokračujeme v poskytování IT služeb a řešení naším zákazníkům a to s plným zázemím velké nadnárodní korporace. V letošním roce předpokládáme stabilizaci firemních interních procesů a otevření široké mezinárodní spolupráce v oblasti námi dodávaných služeb a řešení. Zároveň se díky tomuto sloučení podstatně rozšířilo spektrum dodávaných technologií a služeb. Napomáháme rozvoji podnikání našich klientů pomocí inovativních řešení připravovaných na míru. Tato řešení umožňují vyšší flexibilitu, rychlost, efektivitu a obecně pomáhají dosahovat vyšší úrovně kvality výroby/služeb. Vzhledem k proběhlé fúzi jsme v současné době schopni pokrýt v České republice prakticky celý segment Informačních a komunikačních technologií. Od analýz, návrhů, optimalizací až po komplexní řešení s primárním zaměřením na mobilní aplikace, integraci mobilních řešení s vozidly, plánování a kontrolu výroby, nebo oblast strojového vidění a rozšířené reality.

Rozsáhlé know-how, přizpůsobujeme požadavkům konkrétního zákazníka a zkušenosti získané z celosvětového působení, nám umožňují rychlou adaptaci řešení do požadovaného prostředí. Našimi zákazníky jsou společnosti různé velikosti i odlišných odvětví. Řadí se mezi ně jak nadnárodní koncerny, ale i národní společnosti menšího a středního rozsahu, primárně v oblasti výroby.

Portfolio

Portfolio

Application development

Application development

We focus on the development of web and mobile applications for iOS and Android. We specialize in UI/UX and graphic specifications in the automotive.

Car connectivity

Car connectivity

In the field of car connectivity, our projects are present in various areas, from technical development and IT to customer support.

Machine vision

Machine vision

With the help of technological means, we can replace human senses in terms of understanding the image and its interpretation.

Augmented reality

Augmented reality

Employing augmented reality, we bring an effective way of training or guiding employees, and the ability to measure in 3D space or image processing.

IT services

IT services

As for IT services, professional advice, and IT outsourcing services, we offer the processing of studies, analysis, or other projects and consultations related to the IT environment.

Test benches

Test benches

Our teams have designed unique test benches, called HUD CASEs, for testing car infotainment systems. These benches are a combination of car hardware and the original parts of the car's infotainment unit, which are supplemented by our HUD CANs

Project support

Project support

Due to extensive experience, our colleagues are quickly able to conform to customer projects. These include the practical use of related methodologies such as PRINCE2®, ITIL, TOGAF, or SCRUM®

Graphic services

Graphic services

Our designers are specialists in automotive HMI, video, and animation, UI/UX design and we have extensive know-how in the field of marketing.

Test center

Test center

We are focusing on testing and all related activities of demanding customer projects of technical development of car electronics, mobile and web applications, and virtual reality projects.

Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Zaměřujeme se na vývoj webových a mobilních aplikací pro iOS i Android. Specializujeme se na UI/UX design a grafické specifikace

Konektivita vozu

Konektivita vozu

V projektech konektivity vozu máme zastoupení v různých oblastech od technického vývoje přes IT až po zákaznickou podporu

Strojové vidění

Strojové vidění

Pomocí technických prostředků dokážeme nahradit lidské schopnosti z hlediska porozumění obrazu a jeho interpretace

Rozšířená realita

Rozšířená realita

V rámci rozšířené reality přinášíme efektivní způsob při zaškolení nebo vedení pracovníků, možnosti měření v 3D prostoru nebo zobrazování

IT Služby

IT Služby

Co se týče IT služeb a odborného poradenství, nabízíme zpracování studií, analýz, případně dalších činností a konzultací souvisejících s IT prostředím

Simulátory

Simulátory

Máme vyvinuty unikátní simulátory pro testování infotainmentu vozu (HUD CASE), které jsou kombinací hardwaru vozu a originálních dílů jednotky vozu, který je doplněn o jimi vyvinutý HUD CAN

Projektová podpora

Projektová podpora

Díky profesním zkušenostem jsou naši kolegové schopni rychlé adaptace do konkrétních projektů zákazníků, včetně praktického využití souvisejících metodik (PRINCE2®, ITIL, TOGAF, SCRUM®)

Grafické služby

Grafické služby

Náš tým designérů se specializuje na HMI design pro automotive, video a animace, UI/UX a máme široké know-how i v oblasti marketingu.

Testovací centrum

Testovací centrum

Zabýváme se testováním a s tím souvisejícími činnostmi náročných zákaznických projektů technického vývoje elektroniky vozu, mobilních a webových aplikací a projektech virtuální reality.

Research and Development

The outcomes of our R&D projects are not only essential for economic growth and development, but also for maintaining long-term competitiveness and the ability to respond to customer requirements. The main direction our R&D projects focus on is the area of "Industry 4.0" and the related automation of production processes. In particular, our machine vision and augmented reality projects. These consist of a new combination of optical methods with the abilities of computer technology to provide a variety of production and quality control operations, or for teaching and demonstrative purposes. As part of R&D projects, the company also engages in activities in the field of industry, mainly in the automotive domain. These projects are characterized by ever-expanding functions that enhance user experience and utilize car connectivity or projects that strengthen manufacturing in automotive. Another section in our R&D projects focuses on the development of new software for internal use in the management of the company processes. We can identify areas where automation and software support brings the most efficiency. Our aim for development is to stay at the forefront of technology and respond to the latest trends in the field of industrial automation and thus maintain an ever-evolving portfolio diversity.

Výzkum a vývoj

Výsledky projektů VaV jsou podstatné pro ekonomický růst a rozvoj, ale také pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků. Hlavním směrem výzkumu a vývoje jsou projekty, které jsou zaměřeny do oblasti „Průmysl 4.0“ a s tím související automatizací výrobních i dalších procesů. Jedná se zvláště o projekty strojového vidění a rozšířené reality, které spočívají v novém spojení optických metod s možnostmi výpočetní techniky pro zajištění celé řady výrobních a kontrolních operací, nebo pro výukové či demonstrační účely. Díky využití těchto postupů může dojít ke zkvalitnění výrobního procesu nahrazením lidské práce. V rámci projektů VaV se dále společnost věnuje aktivitám v oblasti průmyslu a to převážně v automotive oblasti. Jedná se o projekty, které jsou charakteristické stále se rozrůstajícími funkcemi, které zvyšují uživatelský komfort a využívající konektivitu vozu nebo projekty, které pomáhají ve výrobní automotive sféře. Část projektů v oblasti výzkumu a vývoje v H&D tvoří projekty z oblasti vývoje nového softwaru pro interní využití v rámci řízení procesů společnosti. Jsou vytipovány oblasti, kde automatizace a podpora software přináší největší efektivitu a v tomto kontextu jsou jednotlivé projekty zpracovávány. Cílem vývoje je udržet se na technologické špici a reagovat na nejnovější trendy v oblasti automatizace průmyslu a tím dosáhnout diverzifikace portfolia.

Our Offices

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Českobratrské náměstí 1321

293 01

Mladá Boleslav

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

1 máje 97/25

460 02

Liberec

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Coral Business Park, Building D

Bucharova 1314/8

158 00

Praha - Stodůlky

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

City Green Court

Hvězdova 1734/2c

140 00

Praha - Nusle

Naše kanceláře

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Českobratrské náměstí 1321

293 01

Mladá Boleslav

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

1 máje 97/25

460 02

Liberec

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

9. května 454

293 01

Mladá Boleslav

HCL TECHNOLOGIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Coral Business Park, Building D

Bucharova 1314/8

158 00

Praha - Stodůlky

HCL Technologies Czech Republic S.R.O.

City Green Court

Hvězdova 1734/2c

140 00

Praha - Nusle