Reaping the business benefits of smart cloud migration | HCLTech
Finnish English

Reaping the business benefits of smart cloud migration

Mitkä ovat finanssialan pilvisiirtymän hyödyt juuri nyt?

December 09, 2022
4 minutes read
December 09, 2022
4 minuuttia lukea
Sudip Lahiri

Author

Tekijä

Sudip Lahiri
Executive Vice President & Head – Europe, Financial Services, HCLTech
Euroopan finanssipalveluiden johtaja, HCLTech
Gustav Bucht

Author

Tekijä

Gustav Bucht
Nordic Director Financial Services, HCLTech
Pohjoismaiden finanssipalveluiden johtaja, HCLTech
December 09, 2022
4 minutes read
4 minuuttia lukea
Share Jaa

Sudip Lahiri

Across the Nordics, tech legacy means that a well-designed hybrid cloud is the next logical step for the financial services industry and its transformation journey.

The financial services industry in Finland is at the cusp of a significant change. Global industry leaders are well into the era of cloud industrialization, and established players in all markets are following suit.

"In Finland, the main driver behind the transformation is the willingness of enterprises to react to marketplace changes fast," says Sudip Lahiri, Executive Vice President and Head – Europe, Financial Services at HCLTech. "Go-to-market agility will secure an institution's competitive edge in highly competitive industries. It would be handy if there was a one-size-fits-all approach to financial services cloud strategy. Unfortunately, there isn't."

The Finnish financial sector recognizes its driver role in the economy as a significant investor, business financier, and lender for households. In the wake of the pandemic, the war in Ukraine and current turmoil in global politics, the industry has advised the Finnish governments to go easy on introducing future regulation and taxation reforms. Banks have called for support in maintaining momentum in returning to solid economic growth and employment.

"Financial institutions have their hands full in complying with requirements, and the rigid nature of the regulative context makes it hard for them to roll out innovation," says Gustav Bucht, Nordic Director Financial Services at HCLTech. "Many banks run legacy tech infrastructure that doesn't allow for nimble moves. Turnaround times increase, business suffers, and so does, consequently, the national economy."

"We talk with the leading financial enterprises in the Nordics and keep hearing the same story. Cloud-based infrastructure helps to react to marketplace changes in an instant. That's why it is on everybody's agenda right now."

Gustav

Embracing cloud for innovation and resiliency

One of the crucial benefits of the cloud is its cost management and optimization. Cloud is a great way to switch corporate IT investment to a “pay-as-you-go” model and reduce capital expenses.

“Another part of the equation is better data leverage,” Lahiri says. “Most banks today rely on poor quality data that is often redundant and not very useful. It’s not clean, which leads to inferior analysis quality or extra time and effort in cleaning and shaping the data. Banks want data ready for analysis at the flick of a switch, and that’s where a solid cloud strategy comes into the picture.”

Banks are still running a considerable technology investment deficit, which is slowing down progress and innovation. In moving to a hybrid or multi-cloud infrastructure, it is crucial to start designing future-ready workloads. Distribution needs to be planned to lead towards a legacy infrastructure sunset – or at least legacy operability at a minimum cost.

This year has also seen an explosion of global cyber incidents, and cybersecurity is a primary concern for banks. With established cloud technologies, organizations gain the ability to manage risks at scale. Correct implementation of security controls and adherence to security protocols will help to mitigate cyber threats.

The talent challenge

“We are also seeing a tech talent challenge in the Nordics,” Bucht says. “The pool of people skilled in cloud and cybersecurity is limited. Firms face challenges balancing hiring, training and reskilling their people.”

HCLTech brings together talent, engineering, tech ecosystem, and solutions designed for business outcomes in its cloud operations. The CloudSMART offering brings together the entire value chain of hyper scalers, engineering, security and compliance, assessment, migration and modernization, operations, and finance, with the aim of helping enterprises accelerate their cloud business transformation journeys.

HCLTech is an experienced partner in this space and Gartner has awarded the IT transformation partner aa Top 3 position in Public Cloud, with the highest number of references.

Implementing the right cloud strategy

The right cloud strategy depends on circumstances. Some organizations prefer a hybrid architecture combining the cloud with their on-premises data centers, while others jump entirely to the cloud. For most financial businesses and banks, the latter is an unrealistic option.

HCLTech offers three top-level vantage points for intelligent management of the financial services cloud.

"First, let's remember that cloud transformation is a journey, not a destination," explains Lahiri. "Like any other stream of technological evolution, it's an ongoing process. Anchoring hopes to a final stage in this process is often a misleading exercise. Each adoption is unique based on the journey that the organization wants to undertake.

“Second, ecosystem thinking prevails. Enterprises will benefit from thinking beyond their walls. Given the vast scope of processes that can be achieved with cloud, one must have an overarching outlook in cloud migration, and an array of carefully selected partners will come with great benefits.”

The final tip goes back to innovation.

"We should reach a mindset of continuous modernization," Bucht adds. "We believe that for many Finnish financial services enterprises, the near future is in a hybrid cloud architecture. As skillsets develop, the role of cloud will be even larger. For now, hitting the sweet spot between cloud and legacy tech is the secure way forward."

"As a trailblazer of global digitalization, Finland is in a good position leading the way in overall cloud migration,” Lahiri says. "The business benefits in the financial sector innovation are obvious.”

"We are happy to help on the journey with our worldwide ecosystem of cutting-edge cloud expertise."

Sudip Lahiri

Pohjoismaissa finanssialan teknologioiden ikääntyminen tarkoittaa sitä, että seuraava looginen askel alan muutospolulla on hyvin suunniteltu hybridiharppaus.

Suomen finanssiala on merkittävän muutoksen kynnyksellä. Globaalit toimialajohtajat ovat jo pitkällä pilvipalveluihin siirtymisen aikakaudella, ja vakiintuneet toimijat kaikilla markkinoilla seuraavat perässä.

"Suomessa tärkein muutosvoima on yritysten halu reagoida nopeasti markkinamuutoksiin", sanoo Sudip Lahiri, HCLTechin Euroopan finanssipalveluiden johtaja.

"Palvelukehityksen ketteryys turvaa instituutioiden kilpailuetua voimakkaasti kilpailluilla toimialoilla. Olisi mukavaa, jos finanssipalvelujen pilvipalvelustrategiaan olisi olemassa yksi kaikille sopiva lähestymistapa. Valitettavasti sellaista ei ole."

Suomalainen finanssiala tunnistaa roolinsa kansantaloudessa merkittävänä sijoittajana, yritysten rahoittajana ja kotitalouksien lainanantajana. Pandemian, Ukrainan sodan ja maailmanpolitiikan nykyisen myllerryksen vuoksi ala on kehottanut Suomen hallitusta suhtautumaan varovaisesti tuleviin sääntely- ja verouudistuksiin. Pankit ovat pyytäneet tukea vauhdin ylläpitämiseksi, jotta paluu vakaaseen talouskasvuun ja työllisyyteen on mahdollinen.

"Rahoituslaitoksilla on kädet täynnä työtä vaatimusten täyttämisessä, ja sääntelyn jäykkyys hidastaa innovaatioita", sanoo Gustav Bucht, HCLTechin finanssipalveluiden pohjoismainen johtaja. "Monissa pankeissa on käytössä vanhaa teknologiainfrastruktuuria, joka estää ketterät liikkeet. Läpimenoajat pitenevät, liiketoiminta kärsii ja näin ollen myös kansantalous."

"Keskustelemme Pohjoismaiden johtavien finanssialan yritysten kanssa ja kuulemme jatkuvasti saman tarinan. Pilvipohjainen infrastruktuuri auttaa reagoimaan markkinoiden muutoksiin hetkessä. Siksi se on kaikkien asialistalla juuri nyt."

Gustav

Innovaatiota ja resilienssiä pilvestä

Yksi pilven ratkaisevista eduista on kyky hallita ja optimoida kustannuksia. Pilvi on hyvä tapa siirtää yritysten IT-investoinnit "maksa-vain-käytöstä" -malliin ja vähentää pääomakustannuksia.

"Toinen osa yhtälöä on datan parempi hyödyntäminen", Lahiri sanoo. "Useimmat pankit luottavat nykyään huonolaatuiseen dataan, joka on usein merkityksetöntä ja hyödytöntä. Data ei ole puhdasta, mikä johtaa huonolaatuiseen analyysiin tai ylimääräiseen aikaan ja vaivaan datan puhdistamisessa ja muokkaamisessa. Pankit haluavat dataa, joka on valmiina analysoitavaksi hetkessä. Tässä kohtaa selkeä pilvistrategia on tarpeellinen."

Pankkien teknologiainvestoinnit ovat edelleen huomattavan alijäämäisiä, mikä hidastaa kehitystä ja innovointia. Siirryttäessä hybridi- tai monipilvi-infrastruktuuriin on ratkaisevan tärkeää suunnitella tulevaisuuden työkuormat huolella. Jakautuminen on ositettava siten, että se johtaa vanhan teknologiainfrastruktuurin käytöstä poistoon - tai ainakin sen toimintaan mahdollisimman pienin kustannuksin.

Tänä vuonna on myös nähty räjähdysmäinen määrä maailmanlaajuisia kyberpoikkeamia. Kyberturvallisuus on pankeille mittava huoli. Vakaiden pilviteknologioiden avulla organisaatiot voivat hallita riskejä halutussa mittakaavassa. Tietoturvakontrollien oikeaoppinen toteuttaminen ja tietoturvaprotokollien noudattaminen auttavat lieventämään kyberuhkia.

Osaajapula haasteena

"Pohjoismaissa on havaittavissa myös teknologiaosaamisen haaste", Bucht sanoo. "Pilvipalveluihin ja kyberturvallisuuteen syvällisesti perehtyneiden ihmisten joukko on rajallinen. Yrityksillä on haasteita tasapainoilla työntekijöiden palkkaamisen, kouluttamisen ja uudelleenkouluttamisen välillä."

HCLTech yhdistää pilvitoiminnassaan osaamisen, insinöörityön, teknologiaekosysteemin ja liiketoimintatuloksia varten suunnitellut ratkaisut. CloudSMART-tarjonta kokoaa yhteen koko arvoketjun, joka koostuu hyperskaalaajista, suunnittelusta, tietoturvasta ja vaatimustenmukaisuudesta, arvioinnista, migraatiosta ja modernisoinnista sekä operaatioista ja rahoituksesta. Tavoite on auttaa yrityksiä toteuttamaan pilviliiketoiminnan muutosmatka nopeasti ja tehokkaasti.

HCLTech on kokenut muutoskumppani, jonka Gartner on arvioinut Top 3 -toimijaksi julkisissa pilvipalveluissa. Referenssejä HCLTechillä on verrokkiryhmässään eniten.

Oikean pilvistrategian toteutus

Oikea pilvistrategia riippuu olosuhteista. Jotkin organisaatiot suosivat hybridiarkkitehtuuria, jossa yhdistetään pilvi ja omissa tiloissa sijaitsevat tietokeskukset, kun taas toiset siirtyvät kokonaan pilveen. Useimmille rahoitusalan yrityksille ja pankeille jälkimmäinen on epärealistinen vaihtoehto.

HCLTech tarjoaa kolme huipputason näkökulmaa finanssipalvelujen pilven älykkääseen hallintaan.

"Ensinnäkin on muistettava, että pilvipalvelumuutos on matka, ei määränpää", Lahiri toteaa. "Kuten mikä tahansa muu teknologisen kehityksen virta, se on jatkuva prosessi. Toiveiden ankkuroiminen prosessin loppuvaiheeseen johtaa usein harhaan. Jokainen käyttöönotto on ainutlaatuinen perustuen siihen, millaisen matkan organisaatio haluaa tehdä."

"Toiseksi, ekosysteemiajattelu valtaa alaa. Yritykset hyötyvät ajattelusta seiniensä ulkopuolella. Kun otetaan huomioon pilvipalvelun avulla saavutettavien prosessien laaja kirjo, pilvipalveluun siirtymisestä on oltava kokonaisvaltainen näkemys. Huolellisesti valituista kumppaneista on paljon hyötyä."

Viimeinen vinkki palaa innovointiin.

"Olisi hyvä siirtyä jatkuvan modernisoinnin ajatteluun", Bucht lisää. "Uskomme että monille suomalaisille finanssialan yrityksille lähitulevaisuus on hybridipilviarkkitehtuurissa. Osaamisen kehittyessä pilven rooli kasvaa. Toistaiseksi pilven ja vanhojen teknologioiden järkevä yhdistäminen on turvallinen tie eteenpäin."

”Globaalin digitalisaation mallimaana Suomella on hyvä mahdollisuus näyttää tietä pilvisiirtymässä”, Lahiri sanoo. ”Liiketoimintahyödyt finanssialan innovaatiossa ovat ilmeiset.”

”Autamme mielellämme matkalla yhdessä maailmanlaajuisen, kaiken viimeisen pilviosaamisen kokoavan ekosysteemimme kanssa.”

Share On Jaa
Copy linkcopy-link
Kopioi linkkicopy-link