Sustainability represents an era-defining challenge - and part of the solution is in the ICT sector | HCLTech
Finnish English

Sustainability represents an era-defining challenge - and part of the solution is in the ICT sector

Kestävä kehitys on aikamme haaste – ICT-ala osa ratkaisua

November 11, 2022
4 minutes read
November 11, 2022
4 minuuttia lukea
Jukka Lehtinen

Author

Tekijä

Jukka Lehtinen
Regional Sales Director, HCLTech, Finland
Myyntijohtaja, HCLTech, Suomi
November 11, 2022
4 minutes read
4 minuuttia lukea
Share Jaa

Group

Sustainability today plays a vital role in how enterprises look at and transform their ecosystems. Sustainability is no more an added bonus but a business requirement. This is where technology companies like HCLTech play an important role.

Over the last decade or so, the United Nations Sustainable Development Goals have entered the consciousness of private sector companies. The topic of sustainability is part of everyday vocabulary as national and international climate targets have become a colloquial subject for citizens. Institutionally, the European Union is pushing for ever-increasing regulation in line with its goal of making Europe the first climate-neutral continent in the world. Change is inevitable.

This discussion has slowly reached the world of ICT and business. The challenge for many companies is knowing where to start. But start they must. It is estimated that within the next ten years, the ICT sector’s share of the world’s annual electricity consumption is expected to reach at least 6 and up to 14 percent. Some estimates go even higher, closer to 20 percent. In fact, ICTs have been estimated to account for up to four percent of European carbon emissions – on par with direct emissions from aviation.

Despite the increased carbon contribution from the ICT sector, the equation is not that simple. Digitalization also provides solutions by significantly improving efficiency in, for example, industrial production and logistics. In navigating this new era, where sustainability is a mission-critical consideration, organizations need the support of a partner that can help them achieve their sustainability goals, without compromising on productivity, efficiency, and operations.

From new regulation to taxonomy - sustainability requires commitment

More and more companies are becoming aware of the need to start on the sustainability path. Many have signed up, for instance, to the UN Global Compact, Science-Based targets, or published ambitious climate goals. It also means that companies are looking at partners who can prove their operations align with sustainability principles.

“Many of our client organizations are front-runners, take their climate commitments very seriously, and have set public goals for their efforts. For instance, the paper industry has been a front runner in linking their own activities with ambitious biodiversity and climate targets,” says Jukka Lehtinen, Regional Sales Director at HCLTech. “This is a strong signal, and as a partner, it encourages us to aim even higher on helping our customers on the road to sustainability.”

“As 2023 rolls out, the demands will increase due to international commitments and the push via EU regulation and the EU taxonomy,” he continues.

The EU taxonomy is a classification system establishing a list of environmentally sustainable economic activities. Another regulatory tool is the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). A larger pool of companies will begin reporting under the CSRD for the financial year after January 1, 2023. Both tools can significantly impact the operating environment of businesses.

Sustainability is more than just reducing the carbon footprint

Until recently, sustainability discussions have centered heavily on the environmental impact, probably for a good reason. It is easier to calculate and show causal relationships. But as the ESG – environmental, social and governance – criteria clearly show, there is more to it. HCLTech has paid a lot of attention to successfully fulfilling the requirements of ESG. As a result, the company topped the chart at the for India’s top 100 Companies.

“We’ve seen an increasing interest among our clients and prospects on sustainability. Environmental perspective is already a given, but we’re also seeing more and more importance paid ,” says Lehtinen.

“Our clients are interested in whether we are a sustainable employer. This is crucial for the reliability of delivery and, as such, a component of our competitiveness. Sustainability is a competitiveness factor also in the employee experience. Millennials entering the workforce are looking for employers mindful of sustainability in all forms, not just in terms of carbon footprint reductions. The well-being of employees is integral to success,” continues Lehtinen.

Sustainability makes business sense too

in IT and technology starts from efficiency. Optimizing different processes, migrating to the cloud, modernizing applications, and utilizing IoT to play a key role in this. The result is a smaller carbon footprint and a more efficient system. IT is no longer a support function but an integral part and an enabler of business.

“One of our global clients embarked on a transformation program to optimize their IT landscape including applications and infrastructure. We were able to help them, for example, improve operational efficiency by 10–20%. Sustainability, then makes a lot of business sense too,” Jukka Lehtinen points out.

“As a partner, we work with enterprises to help them transition from a stage of awareness to proactively acting on defined sustainability initiatives across the value chain. We do this via our digital transformation prowess and sustainability-specific partnerships and solutions,” Lehtinen says.

Download the HCLTech 2022 sustainability report:

Group

Kestävällä kehityksellä on tänä päivänä keskeinen rooli siinä, miten yritykset tarkastelevat ja muokkaavat ekosysteemejään. Kestävyys ei ole enää lisäbonus vaan liiketoiminnan edellytys. Teknologiayrityksillä, kuten HCLTech, on tässä tärkeä rooli.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat nousseet viime vuosikymmenenä vahvasti sekä yksityisen sektorin että kansalaisten tietoisuuteen. Eurooppa on asettanut tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, mikä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin suunnalta on luvassa enenevässä määrin sääntelyä, jolla tuetaan tätä tavoitetta. Muutos on väistämätön.

Keskustelu kestävästä kehityksestä on pikkuhiljaa saavuttanut myös ICT- ja yritysmaailman, jossa monien suurimpana haasteena on epävarmuus siitä, mistä aloittaa. Jostain pitää kuitenkin aina lähteä liikkeelle.

ICT-alan osuuden maailman vuotuisesta sähkönkulutuksesta arvioidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana nousevan vähintään kuuteen ja jopa 14 prosenttiin. Joissain arvioissa liikutaan vielä korkeammissa lukemissa, lähempänä 20 prosenttia. Yhteensä tieto- ja viestintätekniikka aiheuttaa arviolta jopa neljä prosenttia Euroopan hiilidioksidipäästöistä, mikä on yhtä paljon kuin lentoliikenteen suorat päästöt yhteensä.

Vaikka ICT-alan hiilidioksidipäästöt kasvavat, yhtälö ei ole suoraviivainen. Digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja parantamalla esimerkiksi teollisen tuotannon ja logistiikan tehokkuutta. Aikana, jolloin kestävyys on kriittisen tärkeää koko liiketoiminnalle, organisaatiot tarvitsevat kuitenkin myös tukea kumppaneilta, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteet pystytään saavuttamaan tuottavuudesta, tehokkuudesta ja toiminnasta tinkimättä.

Uudesta sääntelystä taksonomiaan – kestävä kehitys edellyttää sitoutumista

Yhä useammat yritykset tiedostavat nykyisin sen, että työt kestävän kehityksen puolesta on jo syytä aloittaa. Monet ovat allekirjoittaneet esimerkiksi YK:n Global Compactin, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet (Science Based Targets) tai julkaisseet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksillä on tarve kumppaneille, joiden toiminta on todistetusti kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

”Monet asiakasorganisaatioistamme ovat edelläkävijöitä, jotka ottavat ilmastositoumuksensa erittäin vakavasti ja ovat asettaneet toiminnalleen myös julkisia tavoitteita. Esimerkiksi paperiteollisuuden toimijat ovat linkittäneet toimintojaan hyvin kunnianhimoisiin luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin”, sanoo HCLTechin myyntijohtaja Jukka Lehtinen. "Tämä on vahva signaali, joka kannustaa meitä kumppanina ponnistamaan yhä pidemmälle auttaessamme asiakkaitamme eteenpäin kestävässä kehityksessä.”

"Vuonna 2023 vaatimukset kasvavat entisestään kansainvälisten sitoumusten sekä EU-sääntelyn ja EU-taksonomian myötä", Lehtinen jatkaa.

EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, jossa on listattu ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimia. Toinen sääntelyväline on yritysten kestävän kehityksen raportoinnin CSRD-direktiivi. Valtaosa yrityksiä ryhtyy raportoimaan CSRD:n mukaisesti tilikauden 1.1.2023 jälkeen. Kumpikin näistä työkaluista vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön merkittävästi.

Kestävyys on muutakin kuin vain hiilijalanjäljen pienentämistä

Aina viime aikoihin asti kestävyyskeskustelut ovat keskittyneet voimakkaasti ympäristövaikutuksiin, sillä niitä on helpompi laskea ja toimien syy-yhteydet on helpompi osoittaa. Kuten ESG- eli ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapakriteereistä selvästi kuitenkin ilmenee, kestävyyteen liittyy lisäksi myös paljon muuta. HCLTech on kiinnittänyt ESG-vaatimuksiin runsaasti huomiota hyvällä menestyksellä, ja on myös noussut

”Olemme huomanneet, että sekä nykyisten että potentiaalisten asiakkaidemme kiinnostus kestävää kehitystä kohtaan on kasvanut. Ympäristönäkökulmaa pidetään jo itsestäänselvyytenä, mutta myös painotetaan yhä enemmän”, Lehtinen sanoo.

”Asiakkaamme haluavat tietää, olemmeko kestävä työnantaja, sillä se on toimitusvarmuuden kannalta hyvin tärkeää ja yksi kilpailukykyymme vaikuttavista tekijöistä. Kestävyys on kilpailuetu myös työntekijäkokemuksen kannalta. Työelämään siirtyvät milleniaalit etsivät työnantajia, jotka ovat tietoisia kestävyydestä sen kaikissa muodoissa, ei vain hiilijalanjäljen pienentämisen osalta. Työntekijöiden hyvinvointi on olennainen osa menestystä”, Lehtinen jatkaa.

Kestävä kehitys on järkevää myös liiketoiminnan kannalta

IT:n ja teknologian alalla lähtökohta on tehokkuudessa. Prosessien optimointi, pilvisiirtymä, sovellusten modernisointi sekä esineiden internetin hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Niillä saavutetaan pienempi hiilijalanjälki ja kauttaaltaan tehokkaammat järjestelmät. IT ei suinkaan ole enää irrallinen tukitoiminto, vaan liiketoiminnan keskeinen osa ja mahdollistaja.

”Eräs globaaleista asiakkaistamme käynnisti muutosohjelman optimoidakseen koko IT-ympäristönsä sovelluksia ja infrastruktuuria myöten. Avullamme tehtyjen muutosten ansiosta paransimme toiminnan tehokkuutta 10–20 prosenttia. Vastuullisuus on siten myös liiketoiminnallisesti järkevää”, Jukka Lehtinen huomauttaa.

"Kumppanina autamme asiakasyrityksiämme siirtymään proaktiiviseen toimintaan, jossa kestävän kehityksen mukaisesti määritellyt aloitteet läpäisevät koko arvoketjun. Tässä prosessissa digitaalinen muutososaamisemme sekä kestävät kumppanuudet ja ratkaisut ovat avainroolissa”, Lehtinen sanoo.

Lataa HCLTech 2022 Yritysvastuuraportti:

Share On Jaa
Copy linkcopy-link
Kopioi linkkicopy-link